ona kolko

olej napędowy ARKTYCZNY

Zastosowanie

Olej napędowy ARKTYCZNY jest przeznaczony do napędu silników szybkoobrotowych o zapłonie samoczynnym, stosowanych w transporcie  naziemnym, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich i strefach ekologicznie chronionych. Właściwości niskotemperaturowe tego produktu sprawiają, że jest on zalecany do stosowania w każdych warunkach pogodowych – w szczególności przy bardzo silnych mrozach tj. przy spadkach temperatury otoczenia poniżej -20oC.

Charakterystyka

Oferowany olej napędowy ARKTYCZNY zawiera pakiet dodatków uszlachetniających poprawiających smarność i odporność na utlenianie, zmniejszających zadymienie spalin, działających przeciwkorozyjnie i biobójczo, o działaniu deemulgującym oraz przeciwpiennym, może również zawierać znacznik, a dzięki zawartości detergentów poprawia czystość wtryskiwaczy paliwa. Szczególnie istotna dla ochrony środowiska jest niska zawartość siarki (poniżej 10 mg/kg), a utrzymywanie liczby cetanowej powyżej 51 jednostek wpływa na ograniczenie zużycia paliwa i ułatwia rozruch zimnego silnika.

Ze względu na właściwości niskotemperaturowe (temperaturę zablokowania zimnego filtra – CFPP) olej napędowy ARKTYCZNY odpowiada paliwom klasy 2 klimatu arktycznego lub surowego klimatu zimowego o CFPP nie wyższej niż -32oC i temperaturze mętnienia nie wyższej niż -22oC.

Olej napędowy ARKTYCZNY stosuje się w szczególności w okresie zimowym - od 16 listopada do końca lutego. Jednakże zalecane jest stosowanie tego produktu przez cały rok w urządzeniach stanowiących awaryjne zasilanie lub innych, w których produkt jest nieregularnie zużywany i może wymagać długookresowego magazynowania.

Właściwości

Parametr Jednostka Wartość Metoda badań
Liczba cetanowa, min. - 51,0 PN-EN ISO 516
Indeks cetanowy, min. - 46,0

PN-EN ISO 4264

PN-EN ISO 3675

Gęstość w temp. 15oC kg/m3   PN-EN ISO 12185
- dla gatunków B, D i F   820-845  
- dla klasy 2   800-840  
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, maks. %(m/m) 7,0 1) PN-EN 12916
Zawartość siarki, maks. mg/kg 10,0 PN–EN ISO 20884
Zawartość manganu  mg/l  2,0 prPN-prEN 16576
Temperatura zapłonu min.  oC  56 PN-EN ISO 2719
Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, maks.  %(m/m)  0,30

PN-EN ISO 10370

Pozostałość po spopieleniu, maks.  %(m/m)  0,01 PN-EN ISO 6245
Zawartość wody, maks. mg/kg  200 PN-EN ISO 12937
Zawartość zanieczyszczeń stałych, maks. mg/kg  24 PN-EN 12662
Badanie działania korodującego na miedź (czas: 3 h, temp.: 50oC), min. klasa  1 PN-EN ISO 2160
Odporność na utlenianie, maks. g/m3 25 PN-ISO 12205
Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60oC, maks. mm 460 PN-EN ISO 12156-1
Lepkość kinematyczna w temp. 40oC: mm2/s   PN-EN ISO 3104
- dla gatunków B, D, F   2,00-4,50  
- dla klasy 2   1,50-4,00  
Skład frakcyjny     PN-EN ISO 3405
dla gatunków B, D, F:      
- do temp. 250 oC destyluje, maks. %(V/V) <65  
- do temp. 350 oC destyluje, min. %(V/V) 85  
- 95 %(V/V) destyluje do temperatury, maks. oC 360  
dla klasy 2:      
- do temp. 180 oC destyluje, maks. %(V/V) 10  
- do temp. 340 oC  destyluje, min. %(V/V) 95  
Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)2), maks. %(V/V) 7 PN-EN 14078
Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) oC   PN-EN 116
- dla klasy 2, maks.   -32  
Temperatura mętnienia: oC   PN-ISO 3015
- dla klasy 2, maks.   -22  
Badanie skłonności do zanieczyszczania rozpylaczy4) – wskaźnik zmniejszenia drożności rozpylaczy przy wzniosie iglicy 0,10 mm, maks. % 85 CEC F-23-A-01

1) Olej napędowy wykorzystywany do komponowania paliwa nie powinien zawierać więcej niż 7 %(m/m) wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
2) FAME wg PN-EN 14214.
3) Badanie okresowe – należy wykonywać przynajmniej raz w roku lub każdorazowo w przypadku zasadniczych zmian w technologii produkcji.